O nás

  PZ Bánov Počúvadlo  

 

   PZ Bánov Počúvadlo má 22 členov a 6 čakateľov na členstvo. Obhospodaruje 1250 ha pôdy z toho tvorí 793 ha poľnohospodárskej pôdy a 457 ha lesov. Revír sa náchádza v katastrálnom území obcí Počúvadlo a Baďan.

   Hlavnou činnosťou PZ bol, je a bude chov a ochrana zveri. Členovia  sa príkladne starajú o pridelené prikrmovacie zariadenia a soľníky. Každoročne sa podľa potreby zveri rozvezie niekoľko ton jadrováho a objemového krmiva. Táto činnosť sa vracia vo veľmi pekných výsledkoch pri love zveri, či už na počte ulovenej zveri alebo jej bodovej kvalite.

    Muflon 223,05 b.CIC

 

   Hosťovská poľovačka - 12 kusov diviakov

 

   Členovia poľovníckeho združenia Bánov sa tiež starali o aklimatizačnú zverničku danielej zveri o výmere 12 hektárov. V roku 1995 sa po jej obnovení do nej umiestnili tri kusy danielok a jeden daniel. Postupným dopĺňaním a reprodukciou bolo pri poslednom sčítaní v roku 1998 napočítaných 24 kusov z toho 5 kusov danielov. Počas veternej kalamity v roku 1999 bolo spadnutými stromami na niekoľkých miestach poškodené oplotenie, pričom väčšina zveri ušla. Pri kontrole rozsahu škôd na oplotení bol nájdený uhynutý daniel, ktorý sa pri úteku zamotal do pletiva. Tento daniel bol trofejovo jedným z najlepších danielov žijúcich vo zverničke. Vzhľadom na rozsiahle poškodenie pletiva a finančnú náročnosť na opravu bolo rozhodnuté, že zvernička bude zrušená. Následne boli otvorením brán vypustené do revíru aj ostatné kusy danielej zveri. Všetky kusy sa presunuli do susedného revíru, kde žije početnejšia črieda danielej zveri.

   Vypúšťanie prvých kusov

 

   Uhynutý daniel

 

   V kynologickej práci sa členovia spoľahlivo starajú o prípravu psov ktorých PZ potrebuje pri výkone práva poľovníctva. Združenie navyše počas svojho fungovania trikrát organizovalo skúšky psov podľa potreby RgO v Žiari n/Hronom.

     

   Skúšky duričov

 

   Aj v streleckej činnosti je naše PZ úspešné. Viacerí členovia sa pravideľne umiestňujú na popredných miestach výsledkových listín pretekov RgO, tak v guľovom štvorboji, či brokovej strelbe na oblúkovom strelišti.

   M.Pomothy a M.Bačo st.

 

   M.Bačo st. pri strelbe

 

Členovia PZ sú aktívni aj v organizačnej štruktúre SPZ, veď piati členovia pracovali, či pracujú v komisiách RgO SPZ v Žiari n/Hronom.

  Členovia sa aktívne zúčastňujú brigádnickej činnosti pri obnove a budovaní prikrmovacích zariadení, posedov, prikrmovaní zveri ako aj pri údržbe a zveľaďovaní poľovníckej chaty, v ktorej organizujeme všetky významné spoločenské a pracovné stretnutia.

    Poľovnícke združenie spolupracuje so subjektami hospodáriacimi na poľnohospodárskej pôde organizovaním brigád pri zbere kamenia z ornej pôdy. Tiež vypomáhame urbárskym spoločnostiam pri zalesňovaní, a následne pri výchovných činnostiach lesných porastov - výrub nežiadúcich drevín ako sú breza a osika. V neposlednom rade treba spomenúť aj spoluprácu s obcami Baďan a Počúvadlo pri organizovaní kultúrno-spoločenských aktivít ako sú Podsitnianske dni hojnosti, Furmanské preteky, Deň detí, kde členovia zabezpečujú občerstvenie vo forme vynikajúceho poľovníckeho gulášu a nápojov. Tiež treba spomenúť aj niekoľko veľmi úspešných účastí na súťažiach vo varaní gulášu, kde sme skončili na popredných miestach.

   Brigáda Urbárska spoločnosť Počúvadlo - zalesňovanie

 

   Furmanské preteky 2011

 

   Guláš fest 2007 - Jurský park, 2.miesto

 

   Guláš fest 2008 - Jurský park, 1. miesto

 

   Žiadna z týchto spoločenských podujatí, spoločných polovačiek, alebo brigád sa nezaobíde bez veľkej pomoci rodinných príslušníkov a najmä manželiek členov PZ. Pri udalostiach ako sú Baďanské slávnosti alebo Furmanské preteky, kde je potrebné pre účastníkov a hostí uvariť tri až štyri kotle gulášu je pomoc našich manželiek pri príprave a servírovaní neoceniteľná. Počas spoločných poľovačiek nám vždy pripravia chutnú večeru, veď každý poľovnícky hosť, ktorý sa kedy zúčastnil na našej poľovačke musí potvrdiť, že večera pri "poslednom pohone" je vždy malým kulinárskym zážitkom. To platí aj o členských a výročných schôdzach ako aj o brigádach, ktoré sú organizované na chate PZ Bánov. Za to im bude vždy patriť naša veľká vďaka a uznanie.

Zľava: O. Bačová, E. Michalová, A. Pomothyová, M.Jakubíková, dole: J. Blašková

 

Zľava: A. Pomothyová, Ľ. Blašková, J. Blašková